O Uniune a energiei solidă și cu o politică privind schimbările climatice orientată spre viitor

 Uniunea energiei susține obiectivele privind schimbările climatice

În martie 2015, liderii UE au aprobat propunerile Comisiei Europene de instituire în UE a unei uniuni energetice cu o politică climatică orientată spre viitor, pentru ca locuințele și întreprinderile din întreaga Europă să beneficieze de energie sigură, durabilă și la prețuri accesibile.

Utilizarea mai înțeleaptă a energiei și combaterea schimbărilor climatice reprezintă o investiție în viitorul nostru și al copiilor noștri, care va genera, totodată, locuri de muncă noi și creștere economică.

Calea noastră către securitatea energetică reală și către protecția climei începe de aici, de acasă.Miguel Arias Cañete, comisarul european pentru politici climatice și energie.

Uniunea energiei va contribui la transformarea Europei într-o economie durabilă, cu emisii reduse de carbon, consacrând UE ca lider în domeniul producției de energie regenerabilă și al combaterii schimbărilor climatice. Liderii UE au accentuat nevoia unei strategii bazate pe tehnologie și pe inovare, concentrate asupra unor domenii precum generația următoare de surse de energie regenerabile, stocarea energiei, captarea și stocarea carbonului, creșterea eficienței energetice în sectorul locuințelor și transporturile durabile.

De asemenea, uniunea energiei va ajuta UE să își atingă obiectivele ambițioase privind combaterea schimbărilor climatice și realizarea unui sistem energetic mai durabil. Până în 2030, UE intenționează să reducă emisiile de gaze cu efect de seră (GES) cu cel puțin 40 %, să extindă cota energiei din surse regenerabile la cel puțin 27 % din energia consumată în UE, precum și să sporească eficiența energetică cu cel puțin 27 %. Emisiile de GES au scăzut cu 19 % în UE în perioada 1990-2013, ceea ce reprezintă un pas în direcția bună.

Vor urma noi acte legislative și un nou proces de guvernare, pentru a garanta că Europa își va atinge obiectivele pentru 2030.

În vederea reducerii în continuare a emisiilor, prioritatea va fi adoptarea propunerii Comisiei referitoare la o rezervă pentru stabilitatea pieței (RSP), pentru a îmbunătăți funcționarea sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) ca instrument principal al politicii climatice a UE. Tot în acest an, Comisia va înainta propuneri de revizuire a Directivei privind ETS după 2020 și va aborda problema relocării emisiilor de carbon. Anul viitor, Comisia va propune o nouă decizie privind partajarea eforturilor, vizând emisiile neincluse în ETS.

Directiva revizuită privind ETS va include două instrumente financiare noi – un fond pentru inovare și un fond pentru modernizare – finanțate din vânzarea de certificate de emisii din perioada 2021-2030. Primul va sprijini activitățile de demonstrare a tehnologiilor cu emisii reduse de carbon în întreaga UE, iar al doilea va finanța modernizarea sistemelor energetice din statele membre cu venituri mici.

Sursele regenerabile și eficiența energetică

Strategia privind uniunea energetică prezintă în detaliu etapele care trebuie urmate pentru a dezvolta în continuare energia din surse regenerabile și eficiența energetică în Europa. Printre acestea se numără, de exemplu, finanțarea sporită din partea UE pentru eficiența energetică, noi politici și acte legislative privind sursele regenerabile, precum și consolidarea cercetării și inovării europene în sfera energiei.

În prezent, firmele europene din domeniul energiei regenerabile au o cifră de afaceri anuală combinată de 130 de miliarde EUR și peste 1 milion de angajați. Provocarea constă în menținerea rolului de lider al Europei în domeniul competitiv al tehnologiei și al inovării privind energia regenerabilă, precum și în ceea ce privește sistemele și serviciile energetice inteligente și flexibile. Uniunea energetică vizează, de asemenea, garantarea integrării energiei regenerabile într-un sistem energetic durabil, sigur și eficient din punctul de vedere al costurilor, care să permită absorbția ușoară și eficientă în rețea a energiei produse la nivel local – inclusiv din surse regenerabile.

Sectorul construcțiilor va avea un rol-cheie în eficiența energetică. În prezent, 75 % dintre locuințele din UE sunt ineficiente din punct de vedere energetic. Încălzirea și răcirea rămân cea mai mare sursă a cererii de energie în Europa. Renovarea clădirilor existente face parte din soluție, dar se investește insuficient în clădiri, în special în cele ocupate de către chiriași sau proprietari cu venituri mici. Prin urmare, Comisia va revizui directivele privind eficiența energetică și performanța energetică și va simplifica accesul la fondurile disponibile, astfel încât clădirile să devină mai eficiente din punct de vedere energetic.

„Obiectivul de 27 % nu va putea fi atins fără să facem anumite schimbări”, a afirmat Miguel Arias Cañete, comisarul european pentru politici climatice și energie. „Acest lucru necesită deja eforturi suplimentare din partea decidenților politici și a actorilor de pe piață. De fapt, pentru a atinge acest obiectiv, intensitatea energetică din sectorul rezidențial – de exemplu – va trebui să se îmbunătățească de aproape cinci ori mai rapid între 2020 și 2030 decât între 2000 și 2010.”

Transporturile

Comisia va analiza, de asemenea, instrumente și măsuri – pornind de la reușitele înregistrate deja – pentru a accelera decarbonizarea sectorului transporturilor. Printre acestea se numără promovarea electrificării și a investiților în producția de biocombustibili avansați, precum și continuarea integrării dintre sistemul energetic și cel al transporturilor. După sectorul energiei, transporturile reprezintă al doilea sector din UE ca amploare din punctul de vedere al emisiilor de GES. Acesta reprezintă aproximativ o cincime din totalul emisiilor, transporturile rutiere acoperind aproximativ 80 % din această cotă.

UE a implementat deja politici și acte legislative menite să reducă aceste emisii și să atenueze impactul lor asupra schimbărilor climatice. Printre acestea se numără limite obligatorii privind emisiile de CO2 ale autoturismelor și ale furgonetelor, o strategie de reducere a consumului de carburant și a emisiilor de CO2 ale camioanelor și ale autobuzelor, precum și obiective privind utilizarea mai largă a combustibililor regenerabili în transporturi. Autoritățile publice trebuie să țină seama de consumul energetic și de emisiile de CO2 când achiziționează vehicule, iar statele membre trebuie să elaboreze cadre politice naționale pentru dezvoltarea pieței combustibililor alternativi și a infrastructurii aferente acestora.

„Să trecem la muncă”, a îndemnat comisarul Cañete, prezentând propunerile. „Am stabilit planul pentru o piață conectată, integrată și sigură a energiei în Europa. Acum trebuie să îl transpunem în realitate. Calea noastră către securitatea energetică reală și către protecția climei începe de aici, de acasă.”

Uniunea energetică oferă o viziune a unui sistem energetic integrat la nivelul întregului continent, cu un flux transfrontalier liber al energiei, bazat pe concurență și pe utilizarea optimă a resurselor, precum și pe o reglementare eficace a piețelor energetice la nivelul UE dacă este necesar.

Aceasta este o nouă etapă către realizarea unei economii europene favorabile climei, cu emisii reduse de carbon.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: