Comisia mărește bugetul de promovare a produselor agricole din UE

Sursa imaginii: europeanul.org

Comunicat în limba engleză urmat de  traducere Google

European Commission – Press release
The Commission increases the budget for promoting EU agricultural products

Brussels, 10 November 2016

EU producers will receive an increased budget of €133 million in 2017 to promote EU agricultural products outside and inside the EU and to continue finding new markets.

The Commission adopted the 2017 promotion strategy for EU agricultural products with a total budget of €133 million compared to the €111 million available for 2016. This amount will co-finance several programmes, most of which will target third countries and regions, including China, Middle East, North America, South-East Asia and Japan. This orientation supports the momentum launched earlier this year by Commissioner Hogan‘s diplomatic offensive to find new markets and support consumption of EU products abroad.

Returning from his business mission to Vietnam and Indonesia, EU Commissioner for Agriculture and Rural Development Phil Hogan said: „I welcome these new programmes, especially in the context of the recent market difficulties. I was just now travelling in Asia as part of our efforts to boost agri-food exports, and I am struck by the interest being shown by importers and consumers in this part of the world. The further expansion of our promotion programmes next year is also particularly important as this will also help to stimulate growth and jobs in the agri-food sector. EU wide, we see that an increase in exports of €1 billion supports roughly 14 000 jobs. I am particularly pleased that this includes a new initiative to boost products from sustainable agriculture.”

A call for proposals to benefit from the 2017 promotion budget will be launched in January 2017 at the latest. Proposing organisations can apply and their campaigns, usually rolling over three years, will be co-financed by the European Commission at rates of 70-85%.

The 2017 budget represents a clear increase compared with the €111 million from this year, outlining the support provided to EU agri-food producers. The 2016 promotion campaign is successfully following its course as the final beneficiaries were selected and will be in a position to get their campaigns started early next year. The selected campaigns, 60 of them being single programmes and 6 multi programmes* show a more diverse and broader outreach than ever. Indeed, they cover 32 third countries, compared with 23 last year, and within the two major destinations, the USA and China, they go well beyond the most targeted areas of New York and Beijing. The products which will be the most advertised in the campaigns are fruits and vegetables (30% of the programmes), followed by meat (17%) and dairy products (15%). This reflects the importance of promotion policy to support sectors experiencing difficult market situations, like dairy and pigmeat.

An infographic of the EU promotion policy is available online

For more information on agriculture promotion policy, see here.

Background on the 2017 Promotion Work Programme

A number of changes are foreseen for promotion next year. As well as providing an increased budget for 2017 – €133 million compared to €111 million in 2016 at a co-financing rate of 70%-85% – an extra €9.5 million will be available for promotion actions directly managed by the Commission, (e.g. EU pavilions at fairs in third countries, high level missions). Some €63 million is earmarked for simple promotion programmes on third country markets. The plan again puts emphasis on products under EU quality schemes, from the outermost regions and from organic production, but also includes specific elements for sectors hit by market difficulties, such as dairy and pigmeat, beef and an extra €4.5 million available for sectors facing unexpected crises. Another new element for 2017 is an allowance (€15 million) for promotion programmes increasing the awareness of sustainable agriculture and the role of agriculture for climate action on the internal market.

The calls for proposals for 2017 will be published in January 2017 at the latest.

Amounts foreseen– million €
SIMPLE PROGRAMMES in Internal Market 22.5
1. Quality Schemes 12.375
2. Generic 10.125
SIMPLE PROGRAMMES in Third Countries 63
3. China, SE Asia 14.75
4. USA Canada Mexico 11.6
5. Africa, Middle East 8.45
6. Other Regions 11.6
7. Dairy and Pigmeat 12.6
8. Beef 4
Market disturbance/additional call for proposals 4.5
Total SIMPLE 90
MULTI PROGRAMMES Million €
Programmes increasing the awareness of sustainable agriculture and the role of agriculture for climate action on the internal market. 15.05
Information on EU quality schemes 15.05
Programmes highlighting the specific features of agricultural methods in the Union and the characteristics of EU agrifood products 12.9
Total MULTI 43
TOTAL SIMPLE and MULTI PROGRAMMES 133
Commission own initiatives 9.5
TOTAL PROMOTION ACTIONS 142.5

* A simple programme is a promotion programme submitted by one or more proposing organisations from the same Member State. A multi programme is a programme submitted by at least two proposing organisations from at least two Member States or one or more European organisations.

IP/16/3627

Press contacts:

General public inquiries: Europe Direct by phone 00 800 67 89 10 11 or by email

traducere Google

Bruxelles, 10 noiembrie 2016

producătorii din UE vor primi un buget sporit de 133 de milioane € în 2017, pentru a promova UE produsele agricole în afara și în interiorul UE și să continue găsirea de noi piețe.

Comisia a adoptat strategia 2017 de promovare a produselor agricole din UE , cu un buget total de 133 de milioane € , comparativ cu 111 milioane € disponibile pentru 2016. Această sumă va co-finanța mai multe programe, dintre care majoritatea vor viza țări și regiuni terțe, inclusiv China , Orientul Mijlociu, America de Nord, Asia de Sud-Est și Japonia. Această orientare susține impulsul lansat la inceputul acestui an de către comisarul Hogan ofensivă diplomatică de a găsi noi piețe și să sprijine consumul de produse din UE în străinătate.

Întoarcerea din misiunea sa de afaceri în Vietnam și Indonezia, comisarul european pentru agricultură și dezvoltare rurală Phil Hogan a spus:„Eu salut aceste noi programe, în special în contextul recentelor dificultăți pe piață am fost doar acum călătoresc în Asia , ca parte a eforturilor noastre. pentru a stimula exporturile agroalimentare, iar eu sunt lovit de interesul fiind manifestat de către importatorii și consumatorii din această parte a lumii. Continuarea extinderea programelor noastre de promovare a anului viitor este , de asemenea , deosebit de important ca acest lucru va contribui , de asemenea , pentru a stimula creșterea economică și locuri de muncă în sectorul agroalimentar. la nivelul întregii UE, observăm că o creștere a exporturilor de 1 miliard € suportă aproximativ 14 000 de locuri de muncă. sunt deosebit de încântat că aceasta include o nouă inițiativă pentru a stimula produsele din agricultură durabilă „.

O cerere de propuneri pentru a beneficia de bugetul de promovare 2017 va fi lansată în ianuarie 2017, cel târziu. Organizațiile care formulează propuneri pot aplica și campaniile lor, de obicei, de rulare de peste trei ani, va fi co-finanțat de Comisia Europeană la rate de 70-85%.

Bugetul 2017 reprezintă o creștere clară în comparație cu 111 milioane de euro din acest an, subliniind sprijinul acordat producătorilor agro-alimentare a UE. Campania de promovare 2016 urmărește cu succes cursul ca beneficiarii finali au fost selectați și vor fi în măsură pentru a obține campaniile lor a început la începutul anului viitor. Campaniile selectate, 60 dintre ele fiind programe unice si 6 programe multi * arata o mobilizare mai diversă și mai largă decât oricând. Într-adevăr, ele acoperă 32 de țări terțe, în comparație cu 23 anul trecut, și în cele două destinații majore, SUA și China, ei merg dincolo de zonele cele mai vizate de New York și Beijing. Produsele care vor fi cele mai anunțate în campaniile sunt fructele și legumele (30% din programe), urmate de carne (17%) și produse lactate (15%). Acest lucru reflectă importanța politicii de promovare a sectoarelor de sprijin care se confruntă cu situații dificile de piață, cum ar fi produsele lactate și carnea de porc.

Un al politicii infographic de promovare a UE este disponibil on – line

Pentru mai multe informații cu privire la politica de promovare a agriculturii, a se vedea aici .

Context privind Programul de lucru 2017 Promovare

O serie de modificări sunt prevăzute pentru promovare anul viitor. Precum și furnizarea de un buget majorat pentru 2017 – 133 milioane €, comparativ cu 111 milioane € în 2016, la o rată de cofinanțare de 70% -85% – un plus de 9,5 milioane € vor fi disponibile pentru acțiunile de promovare gestionate direct de către Comisie, (de exemplu, pavilioane din UE, la târgurile din țările terțe, misiuni de nivel înalt). Unele 63 de milioane € sunt alocate pentru programele de promovare simple de pe piețele țărilor terțe. Planul de pune din nou accentul pe produsele din cadrul sistemelor de calitate ale UE, din regiunile ultraperiferice și din producția ecologică, dar include, de asemenea, elemente specifice pentru sectoarele afectate de dificultăți pe piață, cum ar fi produsele lactate și carnea de porc, de vită și un plus de 4,5 milioane € disponibile pentru sectoarele care se confruntă crize neașteptate. Un alt nou element utilizat pentru 2017 este o alocație (15 milioane €) pentru programele de promovare creșterea gradului de conștientizare a agriculturii durabile și rolul agriculturii pentru acțiunea climei pe piața internă.

Cererile de propuneri pentru 2017 vor fi publicate în ianuarie 2017, cel târziu.

Sume foreseen- milioane €
PROGRAME Simplu în Piața Internă 22,5
1. Scheme de calitate 12,375
2. Generic 10.125
PROGRAME SIMPLE în țările terțe 63
3. China, Asia de SE 14.75
4. SUA Canada Mexic 11,6
5. Africa, Orientul Mijlociu 8,45
6. Alte regiuni 11,6
7. Produse lactate și de porcine 12,6
8. Carne de vită 4
perturbarea pieței / apel de propuneri suplimentare 4.5
SIMPLĂ totală 90
PROGRAME MULTI De milioane €
Programele creșterea gradului de conștientizare a agriculturii durabile și rolul agriculturii pentru acțiunea climei pe piața internă. 15.05
Informații privind sistemele de calitate ale UE 15.05
Programele care evidențiază caracteristicile specifice ale metodelor agricole din Uniune și caracteristicile produselor agroalimentare ale UE 12,9
totală MULTI 43
SIMPLĂ TOTAL și PROGRAME MULTI 133
Comisiei inițiative proprii 9.5
ACȚIUNI DE PROMOVARE TOTAL 142,5

* Un simplu program este un program de promovare prezentat de una sau mai multe organizații care formulează propuneri din același stat membru. Un multi program este un program transmis de cel puțin două organizații care formulează propuneri din cel puțin două state membre sau una sau mai multe organizații europene.

IP / 16/3627

Presă de contact:

Anchete publice generale: Europe Direct prin telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin e – mail

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: