Comisia Europeană: Declarație comună cu ocazia Zilei Universale a copiilor

Sursa imaginii: http://www.westrii.com

Comisia Europeană – Declarație

European Commission – Statement

Joint Statement on the occasion of  Universal Children’s Day

Brussels, 20 November 2016

On the occasion of Universal Children Day on 20 November, Federica Mogherini, the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and Vice-President of the Commission, Neven Mimica, Commissioner for International Cooperation and Development, Dimitris Avramopoulos, Commissioner for Migration, Home Affairs and Citizenship, Christos Stylianides, Commissioner for Humanitarian Aid and Crisis Management, Vera Jourova, Commissioner for Justice, Consumers and Gender Equality, and Tibor Navracsics, Commissioner for Education, Culture, Youth and Sport, made the following statement:

We usually hear that children and youth are the future of our societies. The truth is that they arealso the present. Our children are agents of change within their families and communities and their right to be heard and to participate in a meaningful way to the development of society must be fully respected. 

This is why we expect all States to invest in ourchildren. Global peace and security cannot be achieved without fair and sustainable development and respect for all the rights of all children. 

Too many children are being left behind, because of poverty, because of discrimination – based on their gender, ethnic background, religion, the region of the country they live in, a disability or their sexual orientation. It’s our collective moral and political duty to keep working to tackle this challenges and to do it more and more effectively.

Too many children are left behind because of their migrant or refugee status. Currently, one in four asylum applicants in Europe is a child. Among the more than one million refugees who arrived in Europe in 2015, 31% were children, including 90.000 unaccompanied children. Migrant and refugee children need to be treated first and foremost as children. The protection of their rights in full respect of their best interests is a priority and a central element of our Common European Asylum System. The 10th European Forum on the rights of the child to be held on 29-30 November 2016 will focus on the protection of migrant and refugee children.

The New York Declaration for Refugees and Migrants contains an explicit commitment to ensure all children are receiving education within a few months of arrival. The European Union invests heavily in education and training in developing countries and its humanitarian funding for Education in Emergencies has helped nearly 4 million crisis-affected children around the world to access education and training.

Too many children are deprived of their rights to education: 124 million children in the world are out-of-school. This calls for a serious review of existing legislation, policies and practices to ensure that no direct or indirect discriminations impede the right of all children to education and vocational training. There should be equitable access for all girls, including those who are pregnant, children who are parents, children with disabilities, ethnic minorities and indigenous children, migrant and refugee children and children who have been deprived of their liberty.

The EU has already taken steps in this direction: including through developing strict guidelines, which make sure that any EU-funded projects aimed at protecting children are effective. But more than that, we aim to strengthen our partner countries’ capacity to protect the rights of all children in a comprehensive manner and at all levels. EU funds are effectively spent, if we manage to strengthen national systems in protecting children and their rights.

And too many children are forced to work. The ratification and effective implementation of ILO Convention 182 on the worst forms of child labour and ILO Convention 138 on the minimum age for employment are key in achieving the elimination all forms of child labour by 2025 and meeting the education targets set out in the 2030 Agenda. The European Union is committed to ending child labour, as confirmed by recently adopted Council Conclusions on Child Labour, and we welcome the IV Global Conference on Child Labour to be held in Argentina in November 2017.

Our children will be what we will help them to be. The world is what we and they make of it. It is a responsibility we all share – it is a duty we cannot elude.

 

*[Updated: 18/11/2016 at 14:50]

 

 

STATEMENT/16/3762

Press contacts:

General public inquiries: Europe Direct by phone 00 800 67 89 10 11 or by email

Traducere Google:

Declarație comună cu ocazia Zilei Universale pentru copii

Bruxelles, 20 noiembrie in 2016

Cu prilejul Universal Ziua Copiilor , la 20 noiembrie, Federica Mogherini , Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica desecuritate și vicepreședinte al Comisiei, Neven Mimica , comisarul pentru Cooperare și Dezvoltare Internațională, Dimitris Avramopoulos , Comisarul pentru Migrație , afaceri interne și cetățenie, Christos Stylianides , comisarul pentru ajutor umanitar și gestionarea crizelor, VeraJourova , comisarul pentru justiție, consumatori și egalitatea de gen, și Tibor Navracsics , Comisarul European pentru Educație, Cultură, Tineret și Sport, a făcut următoarea declarație:

Noi de obicei auzim că copiii și tinerii sunt viitorul societăților noastre. Adevărul este că ei arealso prezent. Copiii noștri sunt agenți ai schimbării în cadrul familiilor și comunităților lor și dreptul lor de a fi ascultat și de a participa într-un mod semnificativ la dezvoltarea societății trebuie să fie pe deplin respectate. 

De aceea ne așteptăm ca toate statele să investească în ourchildren. pacea și securitatea globală nu poate fi realizată fără o dezvoltare echitabilă și durabilă și respectarea tuturor drepturilor tuturor copiilor. 

Prea mulți copii sunt lăsați în urmă, din cauza sărăciei, din cauza discriminării – în funcție de sex lor, originea etnică, religia, regiunea țării în care trăiesc, un handicap sau orientarea lor sexuală. Este de datoria noastră colectivă morală și politică să continue să lucreze pentru a face față acestor provocări și să-l facă mai mult și mai eficient.

Prea mulți copii sunt lăsați în urmă din cauza statutului lor de migrant sau refugiat. În prezent, unul din patru solicitanți de azil în Europa este un copil. Printre cele mai mult de un milion de refugiați care au sosit în Europa în 2015, 31% au fost copii, inclusiv copii neînsoțiți 90,000.Migranți și refugiați copiii trebuie să fie tratați în primul rând ca și copii. Protejarea drepturilor lor , cu respectarea deplină a intereselor lor este o prioritate și un element central al sistemului nostru european comun de azil. 10 – lea  Forum european privind drepturile copilului care va avea loc la 29-treizeci noiembrie 2016 se va concentra asupra protecției migranților și a copiilor refugiați.

Declarația de la New York pentru Refugiați și Migranți conține un angajament explicit pentru a asigura tuturor copiilor primesc educație în termen de câteva luni de la sosire. Uniunea Europeană investește masiv în educație și formare în țările în curs de dezvoltare și a finanțării sale umanitare pentru educație în situații de urgență a ajutat la aproape 4 milioane de copii afectați de criză din întreaga lume pentru a avea acces la educație și formare profesională.

Prea mulți copii sunt privați de drepturile lor la educație: 124 de milioane de copii din lume sunt out-of-școală. Acest lucru necesită o revizuire serioasă a legislației, politicilor și practicilor existente, pentru a se asigura că nu discriminari directe sau indirecte împiedică dreptul tuturor copiilor la educație și formare profesională. Ar trebui să existe un acces echitabil pentru toate fetele, inclusiv cei care sunt însărcinate, copiii care sunt parinti, copii cu dizabilități, minoritățile etnice și a copiilor indigene, migranți și copiii refugiați și copiii care au fost privați de libertate.

UE a luat deja măsuri în această direcție: inclusiv prin elaborarea de orientări stricte, care asigurați-vă că toate proiectele finanțate de UE care vizează protecția copiilor care sunt eficiente. Dar mai mult decât atât, ne propunem să consolideze capacitatea țărilor noastre partenere pentru a proteja drepturile tuturor copiilor într-un mod cuprinzător și la toate nivelurile. Fondurile UE sunt cheltuite în mod eficient, dacă vom reuși să consolideze sistemele naționale în protejarea copiilor și a drepturilor acestora.

Și, prea mulți copii sunt obligați să muncească. Ratificarea și punerea în aplicare efectivă a Convenției ILO 182 privind cele mai grave forme ale muncii copiilor și Convenția OIM 138 privind vârsta minimă pentru ocuparea forței de muncă sunt esențiale în realizarea eliminării tuturor formelor de muncă a copiilor până în 2025 și atingerea obiectivelor educaționale stabilite în 2030 Agenda. Uniunea Europeană se angajează să încheie munca copiilor, astfel cum a confirmat prin concluziile Consiliului adoptate recent privind munca copiilor, și salutăm IV Conferința mondială privind munca copilului care va avea loc în Argentina, în noiembrie 2017.

Copiii noștri vor fi ceea ce ne va ajuta să fie. Lumea este ceea ce noi și ei fac din ea. Este o responsabilitate pe care împărtășim cu toții – este o datorie nu ne putem sustrage.

 

* [Actualizat: 18/11/2016 la 14:50]

 

 

DECLARAȚIE / 16/3762

Presă de contact:

Anchete publice generale: Europe Direct prin telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin e – mail

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: