A different Europe Day by Alupoaei Beatrice – Georgiana

A different Europe Day

by Alupoaei Beatrice – Georgiana

 

Nothing is the same. It’s as if we are looking at an alien world, a voiceless,  colorless, emotionless society. The dark side of the world, filled with sulleness and pain. The sky, the animals, the birds’ chirp are totally odd… It feels like we are some sort of survivors and we have travelled to another new planet. Now we have to discover this planet, but we are too afraid not to make a wrong step…

It’s true, we feel strange and lifeless, we feel like we lost all. But every time when we lose something, we gain something else, as good or better. Every time we fall, we stand up to reach the sky and to fly above all the clouds. Now we lost our freedom, we are locked in cages, like some animals on which experiments are inflicted upon, but we gain something very precious: the time to feel. We are lost because of us, but now we can bring our liberty back just prove that anything can change, that we understood what we did wrong. We are different, but this is what it makes us special. Just imagine this! How would it be if we were all identical?… I think I don’t like this ,,paradise”. What makes us feel identical is that we are all very different. Europe Day is about diversity. It’s about people. It’s not about giving speeches in a room with some people, it’s not about writing texts about this event, or painting pictures for it. It’s about our souls. It’s easy to write, to draw or to speak, it’s very easy for me to write all of these on paper, but Europe Day has a more special meaning. In my opinion, it’s about us. Not me, or you, just us. Our souls should be in the same place, in the air, together, like a family. Our hearts should feel all the feelings between all the states. If Europe were the God, I don’t think He would like all these wasted duties, all these forgotten words. I’m not saying He doesn’t like this, I’m saying that this doesn’t mean everything, when we say words which don’t affect us, when we don’t feel what we say. I think His satisfaction is our happiness, the way we treat each other, the way we care about the people next to us. We forgot this. It was written on stone, but our behavior erased it. It’s not engraved in our minds anymore, but this is the moment to remind ourselves about this loss.

Europe Day is about peace and unity, but especially about people. People came up with the idea to create a day for Europe, but not as an empty celebration, but for the good of the peoples. The commerce is not between two ports, but states full of people. We did all this for people, the ideas belonged to them. So, if Europe Day is about people, where are the people? How to be together now when we are all caught in chains? How to breathe in the same light, how to see the same sky and how to hear the same hymn from the same source? It’s true we just can’t do this, but there are millions of people in this world, on this continent who are crying now or who feel alone. Now, more than ever, the fear attacked the souls of many and they need someone to give them the power to hope, to encourage them. Unfortunately, we can’t be in the same place with them, but we can communicate with our friends, or with our families, or with our school mates, using technology. And if this can’t be used, the paper and a pencil are always welcomed. We can talk with an old men or an old women, or a neighbor.There is always a solution because nothing is impossible. You have just to believe in this. I know that sometimes it seems to be unfeasible and I know the most times we think as such, but I believe in that and that makes me believe in us, in a change, in the way we discover humanity. The way we will learn to feel. Yes. We are lost. It’s our fault, we can make mistakes. Of course, I think you have heard this a million times, but we can really learn from mistakes. And not just this, but we can learn to feel, mistakes teach us how to feel, how to behave, how to change ourselves. Now I say: we lose our freedom, but we received the power of feeling. I am sure Europe Day was meant for it.

Unity is about caring about the others. Of course this is my opinion and I am sure many of you will judge me, but I am sure that many of you will agree with me, too. Now we wish to travel in time to stop this pandemic to reconnect to ourselves, but I don’t think I want to destroy this from the source because we wouldn’t lose our liberty in this situation and we wouldn’t learn to change, but if we modify this, I think this would get better. Even if it’s difficult, the outcome will be sweeter.

Unfortunately, the activities for the Europe Day have been canceled, but now if we understand about this change in humanity, let’s prove this, let’s show to everyone that we learnt this lesson very well. So from now on, on this special day when we celebrate the Europe, namely, the inner power of people, let’s be open to empathizing with our neighbours, to be a shoulder to cry on. Nobody should feel alone, afraid, or sad. No one manages to keep it all inside and if they don’t want to speak, then just be there. I am sure that this will be more important that any words because the sense of the world, but especially the sense of the Europe is about the human.

Now, this is our homage for the Europe, for its protection, for its love, for its respect and care, the safety, the affection, the esteem and the attention born between us, between people, between its children. 

 

Eseul transmis de eleva Alupoaei Beatrice-Georgiana de Ziua Europei 2020 către Centrul Europe Direct Botoșani. Versiunea inițială a fost scrisă în limba engleză.

 

O diferită zi a Europei

de Alupoaei Beatrice – Georgiana

 

Nimic nu mai e la fel. Este ca și cum ne-am uita la o lume necunoscută, o societate fără voce, fără culoare și fără emoții. Partea întunecată a lumii, plină de tristețe și de durere. Cerul, animalele, ciripitul păsărilor sunt toate străine. Parcă am fi un fel de supraviețuitori care au călătorit pe o altă planetă. Acum suntem nevoiți să descoperim această planetă nouă, dar suntem prea speriați să nu facem vreun pas greșit…

E adevărat, ne simțim diferiți și lipsiți de pofta de viață, ne simțim de parcă am pierdut tot. Dar de fiecare dată când pierdem ceva, câștigăm altceva, la fel de bun sau chiar mult mai bun. De fiecare dată când cădem, ne înălțăm pentru a putea atinge cerul și pentru a zbura deasupra tuturor norilor. Acum ne-am pierdut libertatea, suntem închiși în cuști, ca niste animale pe baza cărora sunt aplicate experimente, dar am obținut ceva extrem de prețios: timp pentru a simți. Suntem pierduți din cauza noastră, dar acum putem să ne luam înapoi libertatea doar demonstrând că orice se poate schimba, că am înțeles ce am făcut greșit. Suntem diferiți, dar asta e ceea ce ne face să fim speciali. Doar imaginează-ți! Cum ar fi dacă toți am fi la fel?… Cred că nu prea mă încântă acest ,,paradis”. Ceea ce ne face să ne simțim la fel este faptul ca toți suntem diferiți.

Ziua Europei este despre diversitate. Este despre oameni. Nu este despre a da discursuri într-o cameră cu câteva persoane, nu este despre a scrie texte despre acest eveniment, sau despre a picta tablouri pentru el. Este despre sufletele noastre. E ușor să scrii, să desenezi sau să vorbești, e foarte ușor pentru mine să scriu toate acestea pe hârtie, dar Ziua Europei are o semnificație mult mai specială. În opinia mea, este despre noi. Nu despre mine, sau despre tine, doar noi. Sufletele noastre ar trebui să fie în același loc, în aer, împreună, ca o familie. Inimile noastre ar trebui să simtă toate simțămintele dintre toate statele.

Dacă Europa ar fi Dumnezeu, nu cred că I-ar plăcea toate aceste omagii irosite, toate aceste cuvinte uitate. Nu spun că nu I-ar plăcea, zic doar că asta nu înseamnă totul; când spunem cuvinte care nu ne afectează, când nu simțim ceea ce afirmăm. Cred că satisfacția Lui este fericirea noastră, modul în care ne tratăm unul pe altul, modul în care ne pasă de persoanele de lângă noi. Am uitat asta! A fost scris pe piatră, dar comportamentul nostru l-a șters. Nu mai este gravat în mințile noastre, dar acum e momentul să ne amintim despre această pierdere.

Ziua Europei este despre pace și unitate, dar în special despre oameni. Oamenii au venit cu ideea de a crea o zi pentru Europa, dar nu pentru o sărbătoare seacă, ci pentru binele popoarelor. Comerțul nu se realizează între două porturi, ci între state pline de oameni. Am făcut toate acestea pentru oameni, ideile ne aparțin.

Deci, dacă Ziua Europei este despre oameni, unde sunt oamenii? Cum să fim acum împreună când suntem toti prinși în lanțuri? Cum să respirăm în aceeași lumină, cum să vedem același cer și cum să auzim același imn de la aceeași sursă? E drept chiar nu putem face asta, dar există milioane de persoane în această lume, pe acest continent care plâng acum și care se simt singuri. Acum, mai mult ca niciodată, frica a injectat sufletele multora, iar ei acum au nevoie de cineva sa le dea puterea de a spera, să-i încurajeze. Din păcate, nu putem fi în același loc cu ei, dar putem comunica cu prietenii, sau cu familiile noastre, ori cu colegii nostri, utilizând tehnologia. Iar dacă aceasta prezintă dificultăți, hârtia și un creion sunt mereu binevenite. Putem vorbi cu un bătrân sau cu o bătrână, ori cu un vecin.

Mereu există o soluție pentru că nimic nu este imposibil. Trebuie doar să crezi în asta. Știu că uneori pare să fie chiar irealizabil și știu că de cele mai multe ori credem astfel, dar am încredere în asta și astfel mă provoc să cred în noi, într-o schimbare, într-o metodă de a descoperi umanitatea. Calea de a învăța să simțim. Da. Am pierdut. Este vina noastră. Putem face greșeli. Desigur, cred că ați auzit asta de milioane de ori, dar chiar putem învăța din greșeli. Și nu doar atât, dar ne putem deprinde să simțim, greșelile ne învață cum să simțim, cum să ne comportăm, cum să ne schimbăm. Acum zic: ne-am pierdut libertatea, dar am căpătat puterea sentimentului. Sunt sigură că Ziua Europei a fost menită pentru asta.

Unitatea este despre a ține la ceilalți. Desigur aceasta este opinia mea și sunt sigură că mulți dintre voi mă vor judeca, dar, de asemenea, e limpede că mulți dintre voi veți fi de acord cu mine. Acum ne dorim să călătorim în timp să oprim aceasta pandemie să interacționeze cu noi, dar nu cred că vreau să distrug asta de la sursă fiindcă astfel nu ne-am fi pierdut libertatea și nu am fi învățat să ne schimbăm, însă dacă am modifica asta, cred ca totul se va îmbunătăți. Chiar dacă e dificil, rezultatul va fi mult mai plăcut.

Din păcate, activitățile pentru Ziua Europei au fost anulate, dar acum dacă am înțeles această schimbare în umanitate, haideți să o dovedim, haideți să arătăm tuturor că am învățat această lecție foarte bine. Așa că, de acum încolo, în această zi specială când celebrăm Europa, și anume puterea interioară a oamenilor, haideți să fim deschiși să empatizăm cu vecinii noștri, să fim umărul pe care să poată plânge. Nimeni nu ar trebui să se simtă singur, îngrozit, sau întristat. Nimeni nu merită să păstreze totul înăuntrul lor, iar dacă nu vor să vorbească, atunci doar fii acolo! Sunt sigură că asta e mult mai important decât orice cuvânt deoarece sensul lumii, dar în special, sensul Europei, este despre om.

Acum, acesta este omagiul nostru pentru Europa, pentru protecția sa, pentru iubirea sa, pentru respectul și grija sa, siguranța, afecțiunea, stima și atenția născută între noi, între oameni, între copii ei.

 

 

Lasă un răspuns