Category Archives: Colţul copiilor

Ziua Copilului 2017 la Botoșani cu Europe Direct – video Somax TV

Atelier de restaurare carte cu copiii la Europe Direct Botoșani

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208466679172498&set=a.1390383607604.2054033.1472527742&type=3&theater

“Fă un pas înainte” – Cerc pedagogic al consilierilor școlari la Școala Gimnazială nr. 11 Botoșani

Cum au apreciat participanții activitatea:

Iată cum au apreciat participanții activitatea

 

16521540_365073100540592_1949977998_n 16521904_365073080540594_464935526_n

  • Activitate inedită la Școala nr. 11 Botoșani
  • Cerc  pedagogic al consilierilor școlari la Școala Gimnazială nr. 11 Botoșani

Elevii claselor a VIII-a A şi C de la  Şcoala Gimnazială Nr. 11 Botoşani au participat la o activitate inedită, vineri, 3 februarie, la sfârşitul primului semestru al anului şcolar.

Este vorba despre Cercul  pedagogic al consilierilor școlari care a avut ca temă rolul educației nonformale în viața elevilor. La această activitate, pe lângă cadre didactice,  au luat parte şi 13 elevi. Întâlnirea a început cu o prezentare a principiilor educație nonformale și a câtorva metode de învăţare nonformală, susținută de prof. Eugenia Filip.

Pentru a arăta eficienţa unei astfel de metode, s-a folosit una din activitățile prezentate în Manualul Compass 2012 pentru drepturile omului, intitulată“Fă un pas înainte”. S-a urmărit, în principal, sensibilizarea participanților cu privire la inegalitatea de șanse în societate,  favorizându-se înțelegerea posibilelor consecințe personale ale apartenenței la anumite minorități sociale sau grupuri culturale. Activitatea a fost moderată de doamnele profesoare Cristina Aionițoaei și Mihaela Grădinaru.

Participanții s-au așezat în linie, și au extras câte un card de rol. Cu ajutorul unor întrebări ajutătoare, fiecare şi-a conturat personajul/rolul, după care s-au creat diferite situații. De fiecare dată când cineva răspundea cu ”da” la una din situațiile enunțate trebuia să facă un pas înainte. La finalul activității, unii participanți se aflau mult înaintea celorlalți iar unii erau foarte în spate. Concluzia a fost că nu toți cetățenii se bucură de aceleași drepturi, că o parte dintre ei nu au acces egal la oportunitățile oferite de societate, că există prejudecăți și intoleranță.

Am fost prezentă la activitate, în calitate de ”ambasador al Centrul Europe Direct Botoşani”. Am ţinut să specific că anul acesta sărbătorim 10 ani de când România este membră a Uniunii Europene și că s-au făcut pași importanți pentru cunoașterea, înțelegerea și respectarea drepturilor economice, sociale, politice și culturale a tuturor cetățenilor. La final am împărţit participanților (cadre didactice și elevi) materiale promoționale  despre UE, puse la dispoziție de domnul Radu Căjvăneanu, coordonator  al Centrului Europe Direct Botoşani.

 

Denisa Sandu, 14 ani

 

 

Weekend muzical, marca Cheia Sol, la Casa Tineretului, în parteneriat cu Centrul Europe Direct Botoșani

Două spectacole de ținută au oferit la finele săptămânii copiii și adolescenții din grupul Cheia Sol. Dacă până acum îi obișnuiau pe botoșăneni cu un singur spectacol de Craciun, anul acesta copiii și tinerii coordonați de Oana Pușcașu au ales să pună în scenă două spectacole.

Sursă: Weekend muzical, marca Cheia Sol, la Casa Tineretului

Monitorul de Botoșani:Weekend muzical cu grupul Cheia Sol în parteneriat cu Europe Direct Botoșani

Astăzi şi mâine, începând cu ora 18.00, pe scena Casei de Cultură a Tineretului, grupul Cheia Sol va prezenta două spectacole. Primul, intitulat „Fabrica de jucării a lui Moş Crăciun”, îi are ca protagonişti pe cei mai mici membri ai grupului şi este programat

Sursă: Weekend muzical cu grupul Cheia Sol

Două spectacole Cheia Sol în parteneriat cu Centrul Europe Direct Botoșani

Fabrica de jucării a lui Moș Crăciun-spectacol caritabil organizat de grupul CHEIA SOL pentru copiii din familii defavorizate

V-ați obișnuit să-i urmăriți în fiecare iarnă, înaintea frumoaselor sărbători, așa încât din nou, pășesc cu gând curat, cu suflet frumos, cu vocile lor cristaline vestind, cum nu se poate mai frumos, poveștile de Crăciun pe care cu toții abia așteptăm să le ascultăm alături de cei dragi.

Sursă: Fabrica de jucării a lui Moș Crăciun-spectacol caritabil organizat de grupul CHEIA SOL pentru copiii din familii defavorizate

Fabrica de jucării a lui Moș Crăciun

V-ați obișnuit să-i urmăriți în fiecare iarnă, înaintea frumoaselor sărbători, așa încât din nou, pășesc cu gând curat, cu suflet frumos, cu vocile lor cristaline vestind, cum nu se poate mai frumos, poveștile de Crăciun pe care cu toții abia așteptăm să le ascultăm alături de cei dragi.

Sursă: Fabrica de jucării a lui Moș Crăciun

Comisia Europeană: Declarație comună cu ocazia Zilei Universale a copiilor

Sursa imaginii: http://www.westrii.com

Comisia Europeană – Declarație

European Commission – Statement

Joint Statement on the occasion of  Universal Children’s Day

Brussels, 20 November 2016

On the occasion of Universal Children Day on 20 November, Federica Mogherini, the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and Vice-President of the Commission, Neven Mimica, Commissioner for International Cooperation and Development, Dimitris Avramopoulos, Commissioner for Migration, Home Affairs and Citizenship, Christos Stylianides, Commissioner for Humanitarian Aid and Crisis Management, Vera Jourova, Commissioner for Justice, Consumers and Gender Equality, and Tibor Navracsics, Commissioner for Education, Culture, Youth and Sport, made the following statement:

We usually hear that children and youth are the future of our societies. The truth is that they arealso the present. Our children are agents of change within their families and communities and their right to be heard and to participate in a meaningful way to the development of society must be fully respected. 

This is why we expect all States to invest in ourchildren. Global peace and security cannot be achieved without fair and sustainable development and respect for all the rights of all children. 

Too many children are being left behind, because of poverty, because of discrimination – based on their gender, ethnic background, religion, the region of the country they live in, a disability or their sexual orientation. It’s our collective moral and political duty to keep working to tackle this challenges and to do it more and more effectively.

Too many children are left behind because of their migrant or refugee status. Currently, one in four asylum applicants in Europe is a child. Among the more than one million refugees who arrived in Europe in 2015, 31% were children, including 90.000 unaccompanied children. Migrant and refugee children need to be treated first and foremost as children. The protection of their rights in full respect of their best interests is a priority and a central element of our Common European Asylum System. The 10th European Forum on the rights of the child to be held on 29-30 November 2016 will focus on the protection of migrant and refugee children.

The New York Declaration for Refugees and Migrants contains an explicit commitment to ensure all children are receiving education within a few months of arrival. The European Union invests heavily in education and training in developing countries and its humanitarian funding for Education in Emergencies has helped nearly 4 million crisis-affected children around the world to access education and training.

Too many children are deprived of their rights to education: 124 million children in the world are out-of-school. This calls for a serious review of existing legislation, policies and practices to ensure that no direct or indirect discriminations impede the right of all children to education and vocational training. There should be equitable access for all girls, including those who are pregnant, children who are parents, children with disabilities, ethnic minorities and indigenous children, migrant and refugee children and children who have been deprived of their liberty.

The EU has already taken steps in this direction: including through developing strict guidelines, which make sure that any EU-funded projects aimed at protecting children are effective. But more than that, we aim to strengthen our partner countries’ capacity to protect the rights of all children in a comprehensive manner and at all levels. EU funds are effectively spent, if we manage to strengthen national systems in protecting children and their rights.

And too many children are forced to work. The ratification and effective implementation of ILO Convention 182 on the worst forms of child labour and ILO Convention 138 on the minimum age for employment are key in achieving the elimination all forms of child labour by 2025 and meeting the education targets set out in the 2030 Agenda. The European Union is committed to ending child labour, as confirmed by recently adopted Council Conclusions on Child Labour, and we welcome the IV Global Conference on Child Labour to be held in Argentina in November 2017.

Our children will be what we will help them to be. The world is what we and they make of it. It is a responsibility we all share – it is a duty we cannot elude.

 

*[Updated: 18/11/2016 at 14:50]

 

 

STATEMENT/16/3762

Press contacts:

General public inquiries: Europe Direct by phone 00 800 67 89 10 11 or by email

Traducere Google:

Declarație comună cu ocazia Zilei Universale pentru copii

Bruxelles, 20 noiembrie in 2016

Cu prilejul Universal Ziua Copiilor , la 20 noiembrie, Federica Mogherini , Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica desecuritate și vicepreședinte al Comisiei, Neven Mimica , comisarul pentru Cooperare și Dezvoltare Internațională, Dimitris Avramopoulos , Comisarul pentru Migrație , afaceri interne și cetățenie, Christos Stylianides , comisarul pentru ajutor umanitar și gestionarea crizelor, VeraJourova , comisarul pentru justiție, consumatori și egalitatea de gen, și Tibor Navracsics , Comisarul European pentru Educație, Cultură, Tineret și Sport, a făcut următoarea declarație:

Noi de obicei auzim că copiii și tinerii sunt viitorul societăților noastre. Adevărul este că ei arealso prezent. Copiii noștri sunt agenți ai schimbării în cadrul familiilor și comunităților lor și dreptul lor de a fi ascultat și de a participa într-un mod semnificativ la dezvoltarea societății trebuie să fie pe deplin respectate. 

De aceea ne așteptăm ca toate statele să investească în ourchildren. pacea și securitatea globală nu poate fi realizată fără o dezvoltare echitabilă și durabilă și respectarea tuturor drepturilor tuturor copiilor. 

Prea mulți copii sunt lăsați în urmă, din cauza sărăciei, din cauza discriminării – în funcție de sex lor, originea etnică, religia, regiunea țării în care trăiesc, un handicap sau orientarea lor sexuală. Este de datoria noastră colectivă morală și politică să continue să lucreze pentru a face față acestor provocări și să-l facă mai mult și mai eficient.

Prea mulți copii sunt lăsați în urmă din cauza statutului lor de migrant sau refugiat. În prezent, unul din patru solicitanți de azil în Europa este un copil. Printre cele mai mult de un milion de refugiați care au sosit în Europa în 2015, 31% au fost copii, inclusiv copii neînsoțiți 90,000.Migranți și refugiați copiii trebuie să fie tratați în primul rând ca și copii. Protejarea drepturilor lor , cu respectarea deplină a intereselor lor este o prioritate și un element central al sistemului nostru european comun de azil. 10 – lea  Forum european privind drepturile copilului care va avea loc la 29-treizeci noiembrie 2016 se va concentra asupra protecției migranților și a copiilor refugiați.

Declarația de la New York pentru Refugiați și Migranți conține un angajament explicit pentru a asigura tuturor copiilor primesc educație în termen de câteva luni de la sosire. Uniunea Europeană investește masiv în educație și formare în țările în curs de dezvoltare și a finanțării sale umanitare pentru educație în situații de urgență a ajutat la aproape 4 milioane de copii afectați de criză din întreaga lume pentru a avea acces la educație și formare profesională.

Prea mulți copii sunt privați de drepturile lor la educație: 124 de milioane de copii din lume sunt out-of-școală. Acest lucru necesită o revizuire serioasă a legislației, politicilor și practicilor existente, pentru a se asigura că nu discriminari directe sau indirecte împiedică dreptul tuturor copiilor la educație și formare profesională. Ar trebui să existe un acces echitabil pentru toate fetele, inclusiv cei care sunt însărcinate, copiii care sunt parinti, copii cu dizabilități, minoritățile etnice și a copiilor indigene, migranți și copiii refugiați și copiii care au fost privați de libertate.

UE a luat deja măsuri în această direcție: inclusiv prin elaborarea de orientări stricte, care asigurați-vă că toate proiectele finanțate de UE care vizează protecția copiilor care sunt eficiente. Dar mai mult decât atât, ne propunem să consolideze capacitatea țărilor noastre partenere pentru a proteja drepturile tuturor copiilor într-un mod cuprinzător și la toate nivelurile. Fondurile UE sunt cheltuite în mod eficient, dacă vom reuși să consolideze sistemele naționale în protejarea copiilor și a drepturilor acestora.

Și, prea mulți copii sunt obligați să muncească. Ratificarea și punerea în aplicare efectivă a Convenției ILO 182 privind cele mai grave forme ale muncii copiilor și Convenția OIM 138 privind vârsta minimă pentru ocuparea forței de muncă sunt esențiale în realizarea eliminării tuturor formelor de muncă a copiilor până în 2025 și atingerea obiectivelor educaționale stabilite în 2030 Agenda. Uniunea Europeană se angajează să încheie munca copiilor, astfel cum a confirmat prin concluziile Consiliului adoptate recent privind munca copiilor, și salutăm IV Conferința mondială privind munca copilului care va avea loc în Argentina, în noiembrie 2017.

Copiii noștri vor fi ceea ce ne va ajuta să fie. Lumea este ceea ce noi și ei fac din ea. Este o responsabilitate pe care împărtășim cu toții – este o datorie nu ne putem sustrage.

 

* [Actualizat: 18/11/2016 la 14:50]

 

 

DECLARAȚIE / 16/3762

Presă de contact:

Anchete publice generale: Europe Direct prin telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin e – mail

Concurs cu premii – Ce știți despre Uniunea Europeană?

Și copiii din Botoșani pot câștiga premii la chestionarul de mai jos iar în caz de câștig premiile să fie ridicate de la Centrul Europe Direct Botoșani.

Intră pe site-ul concursului: 
http://www.quiz.europedirect-adrcentru.ro/
CHESTIONAR DE CUNOȘTINȚE – Ce știți despre Uniunea Europeană?

Scopul acestui quiz (chestionar) este de a-ți testa nivelul de cunoștințe despre UE. Dacă ai răspuns corect la toate întrebările câștigi un set de materiale promoționale!

Dacă nu știți sau nu sunteți siguri de răspuns, căutați informațiile și apoi puteți răspunde. Aveți mai multe șanse de a răspunde corect la întrebări. Avem seturi de obiecte pentru cel puțin 200 de respondenți la acest quiz pe teme europene / priorități ale Comisiei Europene.

Cine poate participa?
La acest concurs poate participa orice persoana fizică cu domiciliul în Regiunea Centru, respectiv în județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu. Pot participa și persoane din alte regiuni sau județe ale țării, dar pentru cei ce nu au domiciliul în Regiunea Centru, livrarea obiectelor promoționale câștigate se va face pe cheltuiala celui ce a câștigat.

Notă: Fiindcă promovăm concursul pe paginile Centrului Europe Direct Botoșani organizatorii promit că  acei care câștigă vor avea posibilitatea să le ridice de la CentrulED Botoșani  iar dumnealor  pot trimite obiectele promoționale pentru distribuire.

Prin participarea la acest chestionar, participanții acceptă și se supun prevederilor prezentului Regulament.

PASUL 1 – ÎNREGISTREAZĂ-TE
Loghează-te dacă ai cont sau fă-ți cont dacă nu ai! Pentru cont ai nevoie de nume, prenume, un username și o parola, ca apoi să poți răspunde la întrebări. Nu poți rezolva quiz-ul dac[ nu ești logat! Cu același username poți intra ori de câte ori dorești pentru a răspunde la întrebări.

PASUL 2 – ZONA DE QUIZ
QUIZ-ul are 12 secțiuni de întrebări. Fiecare întrebare are cel puțin 3 variante/opțiuni de răspuns. În funcție de întrebare, răspunsurile pot avea una sau mai multe variante corecte. Dacă ai răspuns la o întrebare poți merge mai departe. Dacă ai greșit răspunsul la o întrebare ești scos automat din test. Poți reintra ori de câte ori dorești pentru a da răspunsul corect.

PASUL 3 – CUM CÂȘTIGI OBIECTE PROMOȚIONALE
Dacă ai răspuns corect la toate întrebările ești câștigătorul unui set de obiecte promoționale. Un participant poate câștiga doar un singur set de obiecte promoționale. În acest sens, vei primi un e-mail în care vei fi anunțat că ai răspuns corect și ți se vor solicita datele de contact, care vor fi folosite pentru trimiterea obiectelor. În momentul în care ai câștigat setul de promoționale vei primi informații și despre materialele ce le vei primi (ex. set: breloc cu minge antistres, triplumarker, husă subacvatică de telefon mobil, șapcă, tricou etc).

PASUL 4 – CUM INTRI ÎN POSESIA OBIECTELOR PROMOȚIONALE

După ce ai fost anunțat că ai câștigat, îți va fi solicitat să transmiți datele tale de contact complete pentru a putea identifica locația din care ești. În cazul în care ai domiciliul în unul din județele Regiunii Centru, obiectele promoționale se vor trimite la sediul Biroului regional ADR Centru din municipiul reședință de județ, respectiv în Alba Iulia, Brașov, Sfântu Gheorghe, Miercurea Ciuc, Sibiu, Târgu Mureș. Consultă aici adresele birourilor din cele 6 județe ale Regiunii Centru, de unde poți să îți ridici obiectele promoționale. În momentul în care transmiți datele de contact poți opta fie pentru ridicarea obiectelor de la sediul unuia dintre birourile regionale, fie livrarea setului la adresa furnizată, contracost. Setul de promoționale se poate expedia și prin Poșta Română sau Curier, dar cheltuielile de transport vor fi suportate de către cel ce a câștigat, costul fiind de cca. 10 lei.

CONFIDENȚIALITATEA DATELOR ȘI DREPTURILE DE IMAGINE:

Prin participarea la QUIZ cei ce câștigă setul de promoționale își dau acordul direct ca datele lor să fie făcute publice, în cazul în care organizatorul dorește să publice lista câștigătorilor. Refuzul câștigătorilor de a furniza datele personale pentru validarea și acordarea setului de obiecte promoționale determină neacordarea lor.

ORGANIZATORUL este Centrul de Informare Europe Direct Regiunea Centru care are ca structură gazdă ADR Centru. Decizia de derulare a acestui Quiz este finală și obligatorie pentru participanți. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul în orice moment din motive obiective. Organizatorul se obligă să nu difuzeze datele cu caracter personal către terți, cu excepția entităților implicate în derularea proiectului Europe Direct Regiunea Centru.

Angajații ORGANIZATORULUI Europe Direct Regiunea Centru și ai celorlalte Centre Europe Direct din țară nu au dreptul să participe la acest concurs.

În cazul în care câștigătorul nu deține dreptul legal de a avea CI/BI (nu a împlinit vârsta de 14 ani), acesta este îndreptățit să intre in posesia premiului, numai cu acordul scris și pe baza datelor de identitate ale părinților sau ale tutorelui legal.
Forța majoră: Forța majoră se definește în înțelesul prezentului regulament prin calamitați naturale, cutremure, război, inundații, greve generale etc.

Forța majoră:
Forța majoră se definește în înțelesul prezentului regulament prin calamitați naturale, cutremure, război, inundații, greve generale etc.

Alte prevederi:

Organizatorul QUIZ-ului își rezervă dreptul de a interveni în orice fel, în orice moment în derularea acestuia, urmând ca aceste modificări să fie publicate pe site-ul www.europedirect-adrcentru.ro

Regulamentul de desfășurare va fi publicat pe site-ul www.europedirect-adrcentru.ro și este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant la sediul organizatorului, în urma unei cereri scrise. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezentul QUIZ se vor rezolva pe cale amiabilă.

%d blogeri au apreciat: