Repere ale Consiliului Educație, Tineret, Cultură și Sport, 22 mai 2018, la Bruxelles

Repere ale Consiliului Educație, Tineret, Cultură și Sport, 22 mai 2018, la Bruxelles.

Rezultatele principale

22 mai 2018

Educaţie

Toți cetățenii UE au dreptul la educație calitativă și incluzivă, formare și învățare pe tot parcursul vieții pentru a menține și dobândi competențe care să permită participarea deplină în societate și tranzițiile de succes pe piața muncii. Uniunea Europeană poate face multe pentru a contribui la valorificarea întregului potențial al educației ca factor de stimulare a creării de locuri de muncă, a creșterii economice și a corectitudinii sociale.

Krasimir Valchev, ministrul educației și științei al Republicii Bulgaria și președinte al Consiliului

Consiliul a adoptat o recomandare revizuită privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții , care are scopul de a actualiza recomandarea actuală din 2006 și de a ține seama de schimbări precum digitalizarea și piețele forței de muncă în continuă evoluție.

De asemenea, Consiliul a adoptat concluzii privind promovarea valorilor comune, educația incluzivă și dimensiunea europeană a predării, precum și concluziile privind trecerea către un spațiu european al educației.

Miniștrii au avut ocazia să discute despre potențialul universităților în promovarea dezvoltării regionale și a competențelor antreprenoriale și inovatoare , concentrându-se în special asupra măsurilor și stimulentelor pe care politicienii le pot introduce pentru a dezvolta potențialul instituțiilor de învățământ superior și asupra rolului strategiilor și sinergiilor de specializare inteligentă .

Consiliul a fost, de asemenea, informat despre o serie de aspecte importante, cum ar fi rolul educației în abordarea antisemitismului , ziua sportivă a școlilor europene și programul de lucru al viitoarei președinții austriece.

Tineret

După un prânz informal privind modalitățile de reformare a mecanismelor existente de consultare a tinerilor , așa-numitul dialog structurat privind tineretul, Consiliul a adoptat concluzii privind rolul tinerilor în construirea unei societăți sigure, coezive și armonioase, precum și concluzii privind rolul tinerilor în abordarea provocărilor demografice.

Consiliul a discutat, de asemenea, viitoarele priorități ale politicii UE pentru tineret în prezența dlui Hassan Al Hilou, lider comunitar al Fundației YouthTalks. Dezbaterea a fost destinată să alimenteze dezbaterea privind Strategia Europeană pentru Tineret revizuită. Noua strategie stabilește propunerile de definire a unui cadru european de cooperare pentru tineret pentru perioada 2019-24 și se concentrează, printre altele, pe participarea activă a tinerilor la viața democratică din Europa.

În cele din urmă, miniștrii au fost informați despre o declarație privind prevenirea radicalizării violente, inițiativa ” Tineretul european împreună” și programul de lucru al viitoarei președinții austriece.

Repere ale Consiliului Educație, Tineret, Cultură și Sport, 23 mai 2018, la Bruxelles.

23 mai 2018

Cultură / Audiovizual

Rolul crucial al culturii în abordarea provocărilor sociale și economice cheie a fost recunoscut de Consiliul European în concluziile sale din decembrie 2017. Lucrăm să transpunem principiile în realitate și să subliniem o viziune pe termen lung a contribuției culturii la UE după 2020 .

Boil Banov, ministrul Culturii al Republicii Bulgaria și președinte al Consiliului

Consiliul a avut un schimb de opinii privind o viziune pe termen lung a contribuției culturii la UE după 2020 , concentrându-se în special asupra acțiunilor care trebuie întreprinse la nivelul UE pentru a ridica nivelul de ambiție în domeniul cultural, astfel încât cultura devine un adevărat motor al schimbării în viitor.

De asemenea, Consiliul a adoptat concluzii privind aducerea patrimoniului cultural în fruntea politicilor din UE.

Miniștrii au fost, de asemenea, informați cu privire la o serie de subiecte importante, de la importul ilicit de bunuri culturale din situri arheologice, capitalele europene ale culturii în 2022, propunerea de modificare a directivei privind TVA pentru a ține mai bine cont de politicile culturale, program al viitoarei președinții austriece.

Sport

Tinerii și sportul joacă un rol-cheie în construirea unor societăți sigure și coezive, abordarea schimbărilor sociale și promovarea valorilor comune ale UE. Este datoria noastră să ne împuternicim tinerețea și să creăm condițiile potrivite pentru ca sportul să joace rolul său în societate.

Krasen Kralev, ministrul tineretului și sportului din Republica Bulgaria și președinte al Consiliului

În urma unei întâlniri informale de prânz a miniștrilor sportului cu președintele UEFA, dl Čeferin , pentru a discuta despre viitorul competițiilor de cluburi și echipe naționale, Consiliul a adoptat concluzii privind promovarea valorilor comune ale UE prin sport.

Miniștrii au susținut apoi o dezbatere de orientare privind comercializarea sporturilor de elită și sustenabilitatea modelului european de sport, de asemenea în prezența dlui Čeferin. Miniștrii au discutat, în special, provocările cu care se confruntă modelul european și cum să se asigure că sportul din Europa își păstrează natura și fundamentele puternice.

Consiliul a fost, de asemenea, informat despre ultimele reuniuni ale Agenției Mondiale Anti-Doping , declarația „Pentru o Europă a sportului” și programul de lucru al viitoarei președinții austriece.

Facilitarea accesului întreprinderilor de dimensiuni mai mici la finanțare prin piețele de capital

 

Bruxelles, 24 mai 2018

Comisia Europeană a propus astăzi noi norme pentru a oferi întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-urilor) un acces îmbunătățit la finanțare prin piețele publice.

Inițiativa de astăzi, care se înscrie în cadrul agendei uniunii piețelor de capital, ar trebui să permită societăților din UE să aibă acces la finanțare prin piețele de capital mai ușor și la costuri mai mici, astfel încât să se poată extinde.

În ciuda avantajelor cotării la bursă, în UE, piețele publice pentru IMM-uri au adesea dificultăți în a atrage noi emitenți. De aceea, așa cum anunța în evaluarea la jumătatea perioadei a Planului de acțiune privind uniunea piețelor de capital, publicată în luna iunie 2017, Comisia dorește să adapteze normele UE existente privind accesul la piețele publice. Această inițiativă vine în completarea unui set cuprinzător de măsuri care au fost deja adoptate de Comisie după lansarea uniunii piețelor de capital cu scopul de a îmbunătăți accesul IMM-urilor la finanțare prin piețele de capital.

Scopul acestei măsuri este, pe de o parte, acela de a reduce formalitățile administrative pentru întreprinderile mici și mijlocii care încearcă să intre pe bursă și să emită titluri de valoare pe „piețele de creștere pentru IMM-uri” (o nouă categorie de locuri de tranzacționare, destinată emitenților de mici dimensiuni), iar, pe de altă parte, acela de a stimula lichiditatea acțiunilor IMM-urilor cotate la bursă. Noile norme vor introduce o abordare mai proporțională în ceea ce privește sprijinul acordat IMM-urilor care doresc să fie cotate la bursă, garantând, totodată, protecția investitorilor și integritatea pieței.

Valdis Dombrovskis, vicepreședintele responsabil cu stabilitatea financiară, serviciile financiare și uniunea piețelor de capital, a declarat: „Asigurarea unui acces mai larg al întreprinderilor noastre mici și mijlocii la finanțare prin piețele de capital este un element central al proiectului uniunii piețelor de capital. Astăzi, din cele 20 de milioane de IMM-uri din Europa, doar 3 000 sunt cotate la bursă. Vrem ca această situație să se schimbe. Propunem astăzi norme care vor permite IMM-urilor să aibă mai ușor acces la o gamă largă de surse de finanțare, în toate etapele dezvoltării lor, și să atragă capital de pe piețele publice.

Jyrki Katainen, vicepreședintele responsabil pentru locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate, a declarat: „Dat fiind rolul crucial pentru stimularea creșterii economice și a locurilor de muncă pe care îl joacă IMM-urile aflate în expansiune, este esențial să ne asigurăm că le oferim acestor întreprinderi toate stimulentele de care au nevoie pentru a se dezvolta. După propunerile-cheie în beneficiul IMM-urilor pe care le-am prezentat până acum, care au abordat, printre altele, chestiunea finanțării participative și a finanțării prin capitalul de risc, prin această nouă propunere facilităm și mai mult accesul IMM-urilor la piețele publice.”

Inițiativa de astăzi ar trebui să genereze o creștere a numărului de IMM-uri ale căror acțiuni sunt cotate la bursă prin oferte publice inițiale și să permită întreprinderilor cotate pe piețele respective să atragă o gamă mai largă de investitori. O piață mai lichidă va facilita tranzacționarea acțiunilor IMM-urilor datorită numărului mare de cumpărători și vânzători, ceea ce va permite IMM-urilor să aibă mai ușor acces la finanțare. Totodată, cei care investesc în IMM-uri vor putea să își convertească mai ușor investițiile în numerar, ceea ce va contribui, în ultimă instanță, la crearea de locuri de muncă și la creștere economică în UE.

Principalele modificări propuse a fi aduse normelor privind cotarea IMM-urilor:

  • Adaptarea obligațiilor actuale de a ține registre cu numele persoanelor care au acces la informații ce pot influența prețul astfel încât să se evite impunerea unei sarcini administrative excesive asupra IMM-urilor, fără a se restrânge însă libertatea autorităților competente de a investiga cazurile de utilizare abuzivă a informațiilor privilegiate.
  • Oferirea posibilității emitenților care sunt cotați de cel puțin trei ani pe piețele de creștere pentru IMM-uri să elaboreze un prospect simplificat atunci când trec pe o piață reglementată. Prospectul este un document juridic care conține informații de care un investitor are nevoie pentru a putea lua decizia dacă să investească sau nu într-o societate. Propunerea de astăzi merge chiar mai departe decât normele deja revizuite și simplificate privind prospectul, facilitând accesul întreprinderilor la finanțare pe piețele de capital din Europa.
  • Simplificarea condițiilor de înregistrare a locurilor de tranzacționare specializate în emiterea de obligațiuni ca piețe de creștere pentru IMM-uri. Acest lucru se va face prin stabilirea unei noi definiții a emitenților care emit numai titluri de creanță. Potrivit noii definiții, în această categorie ar intra întreprinderile care emit obligațiuni a cărora valoare este mai mică de 50 de milioane EUR într-o perioadă de 12 luni.
  • Stabilirea unui set comun de norme privind contractele de lichiditate pentru piețele de creștere pentru IMM-uri în toate statele membre, în paralel cu normele naționale. Aceste norme se referă la acordurile încheiate între emitenți și intermediarii financiari (o bancă sau o societate de investiții) prin care intermediarii cumpără și vând acțiuni aparținând emitentului și în numele acestuia, sporind astfel lichiditatea acțiunilor respective.

Această inițiativă cuprinde o propunere legislativă care aduce modificări tehnice Regulamentului privind abuzul de piață și Regulamentului privind prospectul, precum și noi modificări tehnice actelor delegate adoptate în temeiul Directivei privind piețele instrumentelor financiare (MiFID II). Modificările propuse ar trebui să asigure creșterea numărului de IMM-uri ale căror acțiuni sunt cotate pe piețele de creștere pentru IMM-uri, fără a aduce însă atingere normelor fundamentale ale UE care au fost introduse în urma crizei financiare pentru a restabili încrederea în piețele de capital.

Propunerea de regulament de modificare a normelor privind abuzul de piață și prospectul urmează să fie acum discutate de Parlamentul European și de Consiliu. Modificările propuse a fi aduse actului delegat MiFID II urmează să fie publicate online în vederea unei consultări publice care va dura patru săptămâni, după care vor fi adoptate de către Comisie și trimise Parlamentului European și Consiliului în vederea exercitării de către acestea a dreptului de control.

Context

Facilitarea accesului la finanțare al IMM-urilor în toate etapele dezvoltării lor este un element central al proiectului Comisiei privind uniunea piețelor de capital. S-au realizat deja progrese importante în sensul facilitării accesului IMM-urilor la finanțare, în special prin introducerea normelor privind prospectul simplificat. În ianuarie 2018 au intrat în vigoare și normele referitoare la piețele de creștere pentru IMM-uri, care permit accesul întreprinderilor de dimensiuni mai mici la finanțare sub formă de capital propriu și prin îndatorare (obligațiuni). Totuși, mai rămân multe de făcut. Numărul de oferte publice inițiale pentru IMM-uri este astăzi de două ori mai mic decât în perioada 2006-2007.

Societățile cotate pe o piață de creștere pentru IMM-uri trebuie să se supună unor norme ale UE, cum ar fi Regulamentul privind abuzul de piațăRegulamentul privind prospectul sau MiFID II. În multe privințe, actele legislative europene nu fac însă distincția dintre societățile de mari dimensiuni și cele de dimensiuni mai mici. De exemplu, Regulamentul privind abuzul de piață se aplică tuturor societăților care emit acțiuni, indiferent de mărimea lor. Prin propunerile de astăzi, Comisia dorește să instituie un cadru de reglementare mai proporțional pentru a veni în sprijinul IMM-urilor care doresc să fie cotate la bursă, garantând, în același timp, protecția investitorilor și integritatea pieței.

Propunerea de astăzi a fost anunțată în evaluarea la jumătatea perioadei a Planului de acțiune al Uniunii privind piețele de capital, care a fost publicată în luna iunie 2017, și este rezultatul unor ample lucrări pregătitoare, inclusiv al unei consultări publice desfășurate în perioada decembrie-februarie 2018. Propunerea se bazează și pe rezultatele cererii de contribuții privind cadrul de reglementare pentru serviciile financiare. Propunerile sunt primele dintr-o serie de acțiuni („Pachetul privind cotarea IMM-urilor”) menite să contribuie la revitalizarea ofertelor publice inițiale pentru IMM-urile din UE. Printre acțiunile avute în vedere se numără în special lansarea unui studiu privind furnizarea de servicii de cercetare privind IMM-urile, precum și a unui proces de reflecție privind rolul pe care l-ar putea juca asistența financiară publică.

Informații suplimentare

Notă de informare

Planul de acțiune privind uniunea piețelor de capital

Evaluarea la jumătatea perioadei a Planului de acțiune privind uniunea piețelor de capital

Florin Bădiță, fondatorul comunității Corupția Ucide, a primit premiul Euronews „Personalitatea europeană a anului” – Hotnews Mobile

Imagine

Florin Bădiță, fondatorul comunității Corupția Ucide, a primit miercuri premiul Euronews „Personalitatea europeană a anului” pentru „lupta sa împotriva dezincriminării dosarelor de corupție” din România.

http://m.hotnews.ro/stire/22469206

Opinii: Populismul eurofob preia conducerea la Roma. „Momentul adevărului” pentru Italia, UE şi criticii ei – Hotnews Mobile

  • Italia porneşte astfel pe un drum periculos, condusă de o echipă de aventurieri politici, care nu condus niciodată nimic, dar ceea ce este esenţial de remarcat este că Italia nu e singură pe craca pe care vrea să o taie, fiind a treia economie a UE 27 şi a Zonei Euro, iar un dezastru economic al Italiei ar presupune probabil obligativitatea unor măsuri politice excepţionale luate la Bruxelles, precum excluderea/suspendarea Italiei din Zona Euro , pentru a nu pune în pericol moneda comună, aşa cum s-a întâmplat cu Grecia acum câţiva ani…

http://m.hotnews.ro/stire/22468636

Cașcavalul de Săveni și Cozonac e’ Domnesc, la Târgul internațional Vilnius

cadrul Expoziţiei Internaționale pentru agricultură și industrie alimentară AgroBalt vor fi prezentate și produse ale căror documentații se află depuse la Comisia Europeană: CAȘCAVALUL de SĂVENI din județul Botoșani, Cârnații de Pleșcoi din județul Buzău și Scrumbia de Dunăre afumată de la membrii Asociației Ro-Pescador din Tulcea.
Federaţia Naţională a Producătorilor de Produse Tradiţionale va oferi spre degustare cu sprijinul membrilor asociațiilor locale, preparate din diferite regiuni ale României, cum ar fi produse din lapte: brânză, caşcaval, caș afumat și neafumat, telemea, brânză de burduf în coajă de brad, produse din carne (cârnaţi de porc sau de oaie, slănină afumată, costiță afumată, muşchi afumat, ghiudem, babic, cârnați picanți, cârnați de casă, costiță afumată, pastramă afumată etc.) cât și produse de panificaţie şi patiserie (Cozonac e’ Domnesc din Județul Botoșani

) etc.

http://stiri.botosani.ro/stiri/business-botosani/cascavalul-de-saveni-si-cozonac-e-domnesc-la-targul-international-vilnius-lituania.html

Simpozion la Liceul „Dimitrie Negreanu” din Botoșani – „Biodiversitate și Dezvoltare durabilă”, ediția a XII-a – FOTO

https://www.ziarebotosani.ro/local/simpozion-la-liceul-dimitrie-negreanu-din-botosani-biodiversitate-si-dezvoltare-durabila-editia-a-xii-a-foto

Platforma “Descopera Uniunea Europeana” dedicata tinerilor intre 18 si 24 de ani

http://www.youdiscover.eu/faq

Suntem departe de aderarea la euro: Comisia Europeană spune că României nu asigură deplin indendența BNR față de Guvern – Hotnews Mobile

Comisia Europeană consideră că România nu asigură independența Băncii Naționale (BNR) față de Guvern, acesta fiind unul dintre criteriile de aderare la zona euro. În prezent, Romînia nu întrunește 3 din 4 condiții de aderare la zona euro.

În Raportul de convergență publicat miercuri, Comisia Europeană arată că România nu îndeplineşte 3 din 4 criterii pentru aderarea la zona euro: stabilitatea preţurilor, cel al cursului de schimb şi al ratelor dobânzilor pe termen lung și nici pe cel al legislației interne de asigurare a independenței Băncii Naționale.
Criteriul pe care îl îndeplinește Românian este cel al stabilității finanțelor publice, având deficitul bugetar sub 3% din PIB și datoria publică sub 60% din PIB.

http://m.hotnews.ro/stire/22467798

Fondurile europene 2019: Buget de 166 miliarde Euro pe toată Uniunea – Bani europeni – StartupCafe.ro

Uniunea Europeană va avea în anul 2019 un buget de 166 de miliarde de euro, credite de angajament, cu 3% mai mare decât în 2018, o importantă parte a alocărilor fiind destinată investițiilor Politicii de coeziune.

Propunerea se bazează pe ipoteza că Marea Britanie va continua și după retragerea sa din UE, la 30 martie 2019, să contribuie și să participe la punerea în aplicare a bugetelor UE până la sfârșitul anului 2020, ca și cum ar fi stat membru.

Fondurile pentru sprijinirea creșterii economice vor reprezenta aproximativ 80 de miliarde în credite de angajament în 2019. Aceasta include suplimentarea bugetului alocat câtorva programe emblematice:

https://www.startupcafe.ro/bani-europeni/fonduri-buget-uniunea-europeana-2019.htm

Eurobarometru PE: sprijinul faţă de UE este la un nivel record, cu un an înaintea alegerilor europene din luna mai 2019/ Românii sunt printre cei mai optimişti în privinţa viitorului UE – Hotnews Mobile

Românii sunt printre cei mai optimişti în privinţa viitorului UE, 52% (faţă de 38% în Octombrie 2017) considerând că lucrurile merg în direcţia bună în UE, în timp ce media europeană este de 32% (31% în Octombrie 2017). 48% dintre europeni (47% în Octombrie 2017), respectiv 43% dintre români (42% în Octombrie 2017) cred că vocea lor contează la nivelul UE.

http://m.hotnews.ro/stire/22468354

%d blogeri au apreciat: