Prioritatile Comisiei Europene, România si botosanenii

Despre cele 10 Priorităţi ale Comisiei Europene, vezi şi pagina editată de:

Reprezentanţa CE în România şi Priorităţile Comisiei Europene

Prioritatea 1: Un nou impuls pentru locuri de muncă, creștere și investiții :

●1 miliard de euro în scopul de a accelera punerea în aplicare a inițiativei „Locuri de muncă pentru tineri”. Potrivit sondajelor din octombrie 2015 dar şi cele anterioare,  65 la sută dintre  botoşănenii chestionaţi sunt, interesaţi de Prioritatea nr. 1 , cu următoarele elemente concrete:   ● deschiderea către o piaţă a muncii europene ●libertatea de circulaţie  ● drepturi la muncă egală, salarii egale ● elaborarea unui Plan european de drepturi sociale ● Identificarea principalelor obstacole din calea investițiilor la nivel național/local  prio-ritate şi a semestrului european 2016 ● Consolidarea investițiilor sociale și a caracterului incluziv al pieței muncii ● sprijinul pentru reintegrarea pe piața muncii a șomerilor de lungă durată ● măsuri pentru părinții care lucrează  ● elaborarea unei noi agende pentru competențe în Europa ● simplificarea procedurilor administrative pe care trebuie să le în-deplinească întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), pentru a promova spiritul antre-prenorial și pentru a favoriza crearea de locuri de muncă şi a programelor de finanțare, în special în ceea ce privește politica agricolă comună.  Botoşănenii mai sunt interesaţi atât de oportunități cât și obstacole (de ordin birocratic) pentru dobândirea unui loc de muncă lega atât în ţară şi în străinătate.

Prioritatea 2: O piață unică digitală conectată  

● Simplificarea legislației privind protecția consumatorilor pentru cumpără-turile on-line ● sprijinirea antreprenorilor inovatori care vor să-și înființeze propria între-prindere ● promovarea competențelor și a formării în domeniul digital ● liberul acces la bunuri și servicii digital ● condițiile ce trebuie asigurate pentru dezvoltarea rețelelor și serviciilor digitale. Link  ● europenizarea suplimentară a normelor privind drepturile de autor ● normele anti-roaming ale UE● normele comune adoptate de Comisia Europeană în ceea ce privește protecția consumatorilor de servicii digitale, protecția datelor și pro-tecția consumatorilor în efectuarea achizițiilor on line.

Prioritatea 3: O uniune a energiei solidă și cu o politică privind schimbările climatice orientată spre viitor.

● crearea unei uniuni europene a energiei prin punerea în comun a resurselor, conectarea rețelelor și prin unirea puterii europene atunci când negociem cu țări din afara UE ●  diversificarea surselor de energie – astfel încât Europa să poată trece rapid la alte canale de aprovizionare în cazul în care costul financiar sau politic al importurilor din Est devine prea mare ● sprijinirea țărilor din UE pentru a deveni mai puțin dependente de importurile de energie ● crearea condițiilor necesare pentru ca UE să devină lider mondial în domeniul energiei regenerabile și să se poziționeze în fruntea acțiunilor de combatere a încălzirii globale.

Prioritatea 4: O piață internă mai profundă și mai echitabilă, cu o bază industrială consolidată.

● crearea unei uniuni a piețelor de capital, pentru a oferi micilor întreprinderi mai multe posibilități de a obține fonduri și pentru a atrage mai mulți investitori în UE ● încurajarea lucrătorilor să accepte locuri de muncă în alte țări din UE, pentru a ocupa locurile vacante și pentru a satisface cererea de competențe specifice ● reexaminarea directivei privind detașarea lucrătorilor și asigurarea unei aplicări riguroase, pentru a preveni dumpingul social ● favorizarea colaborării între administrațiile fiscale naționale ●intensificarea eforturilor privind adoptarea unei baze fiscale consolidate comune a societăților și a unei taxe pe tranzacțiile financiare la nivelul UE. Vom prelua informaţiile privind  consolidarea Portalului mobilității europene pentru ocuparea forței de muncă (EURES) și a cooperării dintre serviciile de ocupare a forței de muncă, combaterea abuzurilor printr-o coordonare mai bună a sistemelor de securitate socială.

Prioritatea 5: O Uniune economică și monetară mai aprofundată și mai echitabilă

● evaluarea programelor de sprijin și de reformă pe criteriul impactului lor asupra cetă-țenilor din țara respectivă ● revizuirea legislației privind supravegherea bugetară și ma-croeconomică (pachetul de șase măsuri legislative) și a noilor norme bugetare (pachetul de două măsuri legislative). Măsuri agreate de botoşăneni ● instituirea unui sistem european de asigurare/reasigurare a depozitelor bancare ●  Stabilirea unui pilon al drepturilor sociale, pe baza acquis-ului UE, pentru a identifica principii și criterii de refe-rință comune, care să poată crea, în timp, o convergență mai mare a ocupării forței de muncă și a performanței sociale. În acord cu situația județului Botoșani – zonă defavorizată cu o mare parte a populației trăind sub limita pragului de sărăcie –  ne vom implica în explicarea și evidențiarea  impactului social pozitiv al  reformelor structurale.

Prioritatea 6 –  Un acord de liber schimb cu SUA rezonabil și echilibrat

● încheierea unui acord rezonabil și echilibrat între UE și SUA, pentru a elimina taxele vamale ● recunoașterea reciprocă a standardelor privind produsele între UE și SUA sau întreprinderea de măsuri în vederea creării unor standarde transatlantice ● accesul UE pe piața SUA, nu trebuie să submineze standardele UE sau dreptul de a reglementa în interes public

Prioritatea 7: Un spațiu de justiție și de drepturi fundamentale bazat pe încredere reciprocă

 ● facilitarea accesului cetățenilor și întreprinderilor din UE la modalități prin care să-și poată apăra drepturile în afara țării lor de origine, prin îmbunătățirea recunoașterii reciproce a hotărârilor pronunțate de in-stanțele judecătorești de pe întreg teritoriul UE ● combaterea criminalității organizate (trafic de persoane, contrabandă, criminalitate informatică etc.) și a corupției ●   finalizarea procesului de aderare a UE la Convenția Consiliului Europei privind drepturile omului ● obținerea de garanții din partea agențiilor guvernamentale și a companiilor din SUA în ceea ce privește protejarea corespunzătoare a datelor cu caracter personal ale cetățenilor UE ● promovarea unor norme împotriva discriminării care să fie aplicate peste tot în UE.

Prioritatea 8: Către o nouă politică privind migrația

● garantarea faptului că toate țările din UE aplică uniform normele în materie de azil, prin implementarea completă a sistemului european comun de azil (SECA) ● asigurarea faptului că sunt respectate normele europene care sancționează drastic traficanții de persoane● o mai bună protecție a granițelor externe prin suplimentarea bugetului alocat Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (Frontex) ● o mai strânsă cooperare cu țările din afara UE, pentru a facilita repatrierea migranților ilegali ● promovarea migrației legale a celor care dispun de competențele de care avem nevoie în Europa, prin revizuirea legis-lației privind cartea albastră a UE.

Prioritatea 9: Un actor mai puternic pe plan mondial

Informaţii şi explicaţii RCE : ● mobilizarea mai rapidă în fața unor amenințări militare, utilizând noi rețele ale UE pentru cooperarea în domeniul apărării ●crearea de noi sinergii între statele membre în ceea ce privește achizițiile publice în domeniul apărării ● instituirea unei forțe de apărare a UE, permanentă și voluntară, cu resurse provenind din statele membre care aderă la aceasta ● asigurarea păcii și stabilității în țările din vecinătatea UE prin continuarea negocierilor de aderare în curs, în special cu țările din Balcanii de Vest, garantând totodată că în următorii cinci ani nu va mai avea loc nicio extindere.

Prioritatea 10: O Uniune a schimbărilor democratice

Informaţii şi explicaţii RCE: ● crearea unui registru obligatoriu al organizațiilor și al persoanelor care fac lobby pe lângă Comisie, Parlament și Consiliu cooperarea cu Parlamentul European și Consiliul, pentru a elimina sarcinile administrative inutile atât la nivel european, cât și la nivel național ● identificarea unor modalități prin care să se consolideze cooperarea dintre parlamentele naționale și Comisie ●  creșterea reprezentativității femeilor în funcții de conducere și administrative în cadrul Comisiei. Proprii: ● revizuirea legislației UE privind sănătatea și securitatea: în prezent, din cauza complexității normelor noastre din acest domeniu, lucrătorii se regăsesc prea des fără protecție pe teren

 

 

 

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: