Garanția pentru tineret și Inițiativa Ocuparea forței de muncă (limba engleză)

Raportul Comisiei subliniază progresele înregistrate de garanția pentru tineret și a Inițiativei ocuparea forței de muncă pentru tineret

Programul Garanția pentru tineret

Comunicat de presă: Garanția pentru tineret (en)

04/10/2016

Ştiri rss
Commission report highlights progress of the Youth Guarantee and of the Youth Employment Initiative

04/10/2016

Youth Guarantee and Youth Employment Initiative – three years on

Today, the European Commission adopted a Communication that highlights the main achievements of the Youth Guarantee and Youth Employment Initiative (YEI) since their launch in 2013 and draws lessons on how to improve the EU and national efforts on deploying national Youth Guarantee schemes.

Last year, this Commission took measures to accelerate the implementation of the Youth Guarantee by increasing the pre-financing of the Youth Employment Initiative. In his State of the Union speech of 14 September 2016, President Juncker stressed his commitment to “continue to roll out the Youth Guarantee across Europe, improving the skillset of Europeans and reaching out to the regions and young people most in need.”

Progress so far

Valdis Dombrovskis, Vice-President for the Euro and Social Dialogue, said: The Youth Guarantee is now a reality across Europe and the financial support the EU delivers will be crucial to continue to support Member States in helping to get young people back into work or into education. Young people are our future and it is our shared responsibility to give each and every one of them an opportunity to succeed on the labour market„.

Marianne Thyssen, Commissioner for Employment, Social Affairs, Skills and Labour Mobility, commented: „The measures and reforms implemented under the Youth Guarantee have made a difference in the lives of more than 9 million young people. The Youth Guarantee has supported important reforms to countries’ educational systems, employment services, and partnerships to deliver better opportunities for young people. I am confident that with continued political commitment, sufficient resources and strong resolve, we will reap the benefits of the work carried out so far and have the results we are all striving for. Therefore the Commission has recently proposed to increase budget resources for the Youth Employment Initiative until 2020.”

The Communication adopted today reports on progress so far and shows that although youth unemployment remains a key concern in many Member States, young people’s labour market performance in the EU has overall surpassed expectations since 2013. There are 1.4 million less young unemployed in the EU since 2013 and 900,000 less young people not in employment, education or training (NEETs).

These encouraging trends suggest that the Youth Guarantee, backed up by the Youth Employment Initiative, has helped make a difference on the ground. Around 9 million young people took up an offer, the majority of which were offers of employment. Moreover, the Youth Guarantee has been a catalyst for policy change, leading to structural reforms and policy innovation across Member States.

The Youth Employment Initiative, a €6.4 billion targeted financial source mobilised at EU level, has been central to the swift set-up of national Youth Guarantee schemes and has provided direct support to over 1.4 million young NEETs living in those regions most in need. The 30% increase by the Commission in advance payments of the Initiative in 2015 to the eligible Member States – amounting to around €1 billion – played a significant role to provide readily available cash liquidity, allowing to speed up the launch of measures on the ground.

Given this progress, the Commission has recently proposed to extend the budget resources of the Youth Employment Initiative and provide an additional €1 billion to the YEI specific budget allocation, matched by €1 billion from the European Social Fund. These €2 billion could make it possible to support around 1 million more young people until 2020 in the Member States most affected by youth unemployment. These measures come on top of financial allocations available under the ESF.

The Communication adopted today underlines the need to accelerate and broaden the Youth Guarantee, and to speed up the implementation of the YEI. It recognises that more efforts need to be made to support „hard-to-reach” young people: youngsters who are not registered with the public employment services, are low-skilled, have dropped out of school, and face multiple barriers to entering the labour markets (such as poverty, social exclusion, disability and discrimination). In parallel, the quality of the offers and services provided to young people can be improved.

traducere Google:

Garanția pentru tineret și Inițiativa de tineret Ocuparea forței de muncă – trei ani cu privire la

Astăzi, Comisia Europeană a adoptat o comunicare care evidențiază principalele realizări ale garanției pentru tineret și Inițiativa pentru ocuparea forței de muncă pentru tineret (Yei) de la lansarea lor în 2013 și trage învățăminte cu privire la modul de îmbunătățire a eforturilor naționale UE și privind implementarea schemelor de garantare naționale pentru tineret.

Anul trecut, această Comisie a luat măsuri pentru a accelera punerea în aplicare agaranției pentru tineret prin creșterea pre-finanțarea Inițiativei ocuparea forței demuncă pentru tineret . În lucrarea sa de stat al Uniunii discursul din 14 septembrie 2016 , Președintele Juncker a subliniat angajamentul său de a ” continua să implementăm garanția pentru tineret în Europa, îmbunătățirea skillset europenilor și de a ajunge la regiuni și tinerii au cel mai mult nevoie .”

Progresele înregistrate până în prezent

Valdis Dombrovskis , vicepreședinte pentru euro și dialogul social, a declarat: Garanția pentru tineret este acum o realitate în Europa și sprijinul financiar al UE oferă va fi crucială pentru a continua să sprijine statele membre în a ajuta pentru a obține tinerilor înapoi în muncă sau în educație. Tinerii sunt viitorul nostru și este responsabilitatea noastră comună de a da fiecăruia dintre ei o oportunitate de a avea succes pe piața muncii „.

Marianne Thyssen , comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, a comentat: „. Măsurile și reformele puse înaplicare în cadrul garanției pentru tineret au facut o diferenta in viata a mai mult de 9 milioane de tineri Garanția pentru tineret a sprijinit reforme importante sisteme de țări educaționale, servicii de ocupare și parteneriate pentru a oferi oportunități mai bune pentru tineri. sunt încrezător că , cu un angajament politic continuu, resurse suficiente și de a rezolva puternic, vom culege beneficiile lucrărilor efectuate până în prezent și au rezultatele pe care le sunt toate lupta pentru. Prin urmare, Comisia a propus recent să mărească resursele bugetare pentru Inițiativa Tinerilor ocuparea forței de muncă ,până în 2020. „

Comunicarea a adoptat rapoarte de astăzi cu privire la progresele înregistrate până în prezent și arată că, deși șomajul în rândul tinerilor rămâne o preocupare esențială în multe state membre, performanța tinerilor pe piața forței de muncă din UE a depășit în general așteptări începând cu 2013. Există 1,4 milioane mai puțin tineri șomeri în UE din 2013 și mai puțin de 900000 nu tineri în ocuparea forței de muncă, educație sau formare (NEET).

Aceste tendințe încurajatoare sugerează că garanția pentru tineret, susținută de Inițiativa ocuparea forței de muncă pentru tineret, a contribuit la a face o diferență pe teren. În jur de 9 milioane de tineri au luat o ofertă, dintre care majoritatea au fost oferte de angajare. În plus, garanția pentru tineret a fost un catalizator pentru schimbare de politică, care să conducă la reforme structurale și de inovație politică în statele membre.

Inițiativa de angajare a tinerilor , o sursă financiară orientată 6,4 miliarde € mobilizate la nivelul UE, a fost esențială pentru rapidă set-up a sistemelor naționale de garantare pentru tineret și a oferit sprijin direct peste 1,4 milioane de NEET tineri care trăiesc în aceste regiuni au cel mai mult nevoie. Creștere de 30% de către Comisie a plăților înavans inițiativei în 2015 pentru statele membre eligibile – în valoare de aproximativ 1 miliard € – a jucat un rol important pentru a furniza imediat disponibile lichidități înnumerar, care să permită să accelereze lansarea măsurilor pe teren .

Având în vedere acest progres, Comisia a propus recent să se extindă resursele bugetare ale Inițiativei ocuparea forței de muncă pentru tineret și să ofere o sumă suplimentară de 1 miliard € la alocarea bugetară specifică Yei, compensată cu 1 miliard € din Fondul Social European. Aceste 2 miliarde € ar putea face posibilă pentru a sprijini în jur de 1 milion de mai mulți tineri până în 2020 în statele membre cele mai afectate de șomaj în rândul tinerilor. Aceste măsuri vin pe partea de sus a alocărilor financiare disponibile în cadrul FSE.

Comunicarea adoptată astăzi subliniază necesitatea de a accelera și extinde garanția pentru tineret, precum și pentru a accelera punerea în aplicare a Yei. Acesta recunoaște că mai multe eforturi trebuie făcute pentru a sprijini „greu accesibile” tinerilor: tinerii care nu sunt înregistrați cu serviciile publice de ocupare, sunt reduse de calificare, au renunțat la școală și se confruntă cu multiple bariere de intrarea în piețele forței de muncă (cum ar fi sărăcia, excluziunea socială, dizabilitate și discriminare). În paralel, calitatea ofertelor și serviciile oferite tinerilor pot fi îmbunătățite.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: